Astrasat

Mijn winkelwagen

Retourvoorwaarden

U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bij een retourzending vragen wij naar de reden van herroeping, maar u bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.

De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

Mogelijkheden

Redenen retourzenden

1

Als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Astrasat mag, mits wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

2

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

3

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Retour voorwaarden bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd

U kunt een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bij het ontbinden van een overneemkomst vragen wij naar de reden van herroeping, maar u bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.

De 14 dagen bedenktijd bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd, gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Waar u om moet denken?

Tijdens de 14 dagen bedenktijd gaan wij er van uit dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. U mag het product uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Ons uitgangspunt hierbij is dat u het product mag hanteren en inspecteren zoals u dat bij ons in de winkel zou mogen doen.

U bent zelf aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan bovenstaand omschreven.

Eigen risico

Retourzendingen zijn voor risico van u als koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het beschadigen of zoekraken van uw geretourneerde product(en). Wat adviseren dan ook altijd om een traceercode te vragen op het postagentschap.

Meer over Retourneren

Product retourneren

Status van uw retourzending

Retour voorwaarden

14 dagen bedenktijd

© 2010 - 2018 Astrasat Discount B.V.